Слухай онлайн
Економіка

За рік через Держказначейство у Львівській області провели 9,27 млрд грн

У 2011 бюджетному роцi розпрядниками та одержувачами коштiв мiсцевих бюджетiв областi проведено касових видаткiв в суми 9,276 млрд. грн. (90,5 % до плану), що в 1,12 рази перевищус обсяг касових видаткiв за попереднiй 2010 рiк, повідомили в ГУ Державної казначейської служби України в Львівській області.

Разом з тим, загальна сума касових видаткiв розпорядникiв та одержувачiв коштiв державного бюджету на територii областi за цей же перiод склала 7,958 млрд. гри. (92,8 % до плану), що в 1,1 рази перевищує обсяг 2010 року.

Протягом 2011 бюджетного року мiсцевi бюджети Львiвської областi отримали з державного бюджету та засвоїли рiзного роду мiжбюджетних трансферiв на загальну суму 5,563 млрд. грн. (99,2 % до плану), що в 1,13 рази перевищує обсяг таких доходiв за попереднiй рiк. Зокрема, це дотацii в сумi 3,072 млрд. грн. (100,0 % до плану) та субвенщiї в сумi 2,491 млрд. грн. (98,3 % до плану).

Також за минулий бюджетний рiк за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунка місцевим бюджетам області було надано в повному обсязі до потреби 566 короткотермiнових позик на покритгя тимчасових касових розривiв, пов’язаних iз забезпеченням здійснення захищених видаткiв загального фонду вiдповiдних бюджетiв, на загальну суму бiльше 1,3 млрд. грн., що в 2,5 рази перевищує суму позик, наданих протягом 2010 року. Крiм цього, мiсцевi бюджети Львiвської областi отримали 15 середньострокових позик на загальну суму 56,4 млн грн, з якої на сьогоднiшнiй день не погашено 45,5 млн. гри.

Вiдповiдно до вимог статей 3, 23 та 57 Бюджетного кодексу України бюджетний перiод для всiх бюджетiв, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рiк, який починається 1 січня кожного року i закiнчується 31 грудня того ж року. Усi бюджетнi призначення втрачають чиннiсть пiсля закiнчення бюджетного перiоду, за винятком випадків, коли окремим законом передбаченi багаторiчнi бюджетнi призначенкя.

Не пiзнiше 31 грудня або на останній день iншого бюджетного перiоду Державна казначейська служба України закриває всi рахунки, у поточному бюджетному перiодi.

Залишки коштiв на рахунках спецiального фонду державного та мiсцевих бюджетiв на кiнець бюджетного перiоду та щодо субвенцiй iз спецiального фонду державного бюджету на рахунках спецiального фонду мiсцевих бюджетiв державна казначейська служба України зберiгає для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному перiодi з урахуванням цільового призначення.

Аналогічно зберiгаються в кiнцi бюджетного року небюджетнi кошти клiєнтiв Державної казначейської служби України, зокрема: Державних цільових фондiв, суб’єктiв господарювання, депозитні кошти органiв Державної виконавчої служби тощо, розрахунково-касове обслуговування яких здiйснюється згiдно окремих порядкiв.

На кiнець 2011 року на рахунках розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету Львiвської областi залишилось невикористаних 73,3 млн. гри. виділених асигнувань, з яких сума неоплачених органами Державної казначейської служби незахищених видатків загального та спеціального фондiв державного бюджету складає 18,4 млн. гри. Крiм цього, залишились непроведеними 23,1 млн. грн. видаткiв по рахунках з облiку власних надходжень бюджетних установ, якi не підлягають вилученню до державного бюджету.

На рахунках розпорядників та одержувачів коштiв мiсцевих бюджетiв областi залишилось невикористаних 121,7 млн. грн. видалених асигнувань (по обласному бюджету — 38,5 млн. гри.), з яких сума неоплачених органами Державної казначейської служби незахищених видаткiв загального та спеціального фондiв вiдповiдних бюджетiв складає 100,6 млн. грн. (по обласному бюджету — 26,5 млн. грн.). Такояж непроведено 6,3 млн. гри. видаткiв по рахунках з облiку власних надходжень бюджетних установ, якi не вилучаються до вiдповiдних бюджетiв (по обласному бюджету — 2,2 млн. грн.).

Враховуючи вимоги Бюджетного кодексу України, на кiнець року на рахунках мiсцевих бюджетiв Львiвської областi эбережено 845,9 тис. грн. невикористаної субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць i дорiг комунальної власності у населених пунктах та 22,1 тис. грн. субвенцiї на фiнансування ремонту приміщень, управлiнь працi та соцiального захисту для здійснення заходiв з виконання спільного iз Світовим банком проекту ,,Вдосконалення системи соцiальної допомоги”.

Загальна сума минулорiчних платiжних доручень з небюджетних рахункiв державних цiльових фондiв та iнших клiєнтiв, якi будуть оплаченi найближчим часом, складає 25,0 млн. грн. розпорядниками бюджетних коштів рішення щодо їх погашення та передбачення вiдповiдних бюджетних асигнувань на зазначену мету у бюджетах 2012 року, будуть погашатися в поточному році в загально встановленому порядку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ