Слухай онлайн
Історія

Вийшла дру­ком кни­га Елі Ві­зе­ля "Ніч. Сві­танок. День"

У видавництві "Дух і літера" вийшла дру­ком кни­га Елі Ві­зе­ля "Ніч. Сві­танок. День".

Бай­ду­жість Бо­га до люд­ських страж­дань і смер­ті, зне­віра лю­дей та вод­ночас їх­ні спо­ді­ван­ня на гу­ман­не до се­бе став­лен­ня — на­скріз­на те­ма тво­рів лау­реата Но­бе­лів­ської пре­мії, пись­мен­ника Елі Ві­зеля. Він пи­сав: «Ти­ша Бір­кенау — це ін­ша ти­ша, не схо­жа на жод­ну. В ній кри­ки, при­ду­ше­ний ше­піт мо­лит­ви ти­сяч люд­ських іс­тот, при­ре­чених зник­нути в тем­ря­ві безі­мен­ності, це без­край­ній по­піл і прах. Мов­чання лю­дя­ності в хо­рі не­людів. Мерт­ва ти­ша в хо­рі смер­ті. Віч­не мов­чання під не­бе­сами, що зга­сають». Кни­ги Елі Ві­зеля ста­ли свід­чен­нями про од­ну з най­страш­ніших тра­гедій ХХ сто­ліття — Го­ло­кост.

Елі Ві­зель — єв­рей­ський, фран­цузь­кий та аме­ри­кан­ський пись­менник, жур­на­ліст, гро­мад­ський діяч. Лау­реат Но­бе­лів­ської пре­мії ми­ру 1986 ро­ку. Пи­сав на ідиш, фран­цузькою і ан­глій­ською мо­вами. Зав­дяки йо­го пуб­лі­ка­ціям 1950-х ро­ків в сві­ті по­ши­ри­лося виз­на­чен­ня по­нят­тя Го­ло­кост. Про­фе­сор гу­ма­нітар­них наук Бос­тон­сько­го уні­вер­си­тету

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ