Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Слухай онлайн
Cуспільство

Структура магістерської роботи: крок за кроком

Структура магістерської роботи

661dcb2774a36.webp

Вступ

Магістерська робота є кульмінаційним етапом навчання в магістратурі та демонструє здатність студента проводити самостійне наукове дослідження на високому рівні. Дотримання чіткої та логічної структури має вирішальне значення для забезпечення зрозумілості, послідовності та якості магістерської роботи. Структура магістерської роботи зазвичай складається з кількох обов'язкових розділів, які допомагають читачеві зрозуміти контекст, методологію, результати та висновки дослідження.

Титульний аркуш

Титульний аркуш є візитівкою магістерської роботи та повинен містити основну інформацію про дослідження. На титульному аркуші зазвичай вказують

Елемент

Опис

Назва навчального закладу

Повна офіційна назва університету або інституту

Назва факультету/інституту

Назва факультету або інституту, де виконується робота

Назва кафедри

Назва кафедри, під керівництвом якої виконується робота

Тема роботи

Повна назва теми магістерської роботи

Прізвище, ім'я студента

Повне ім'я та прізвище студента-виконавця

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника

Відомості про наукового керівника

Місто та рік написання

Місто, де розташований навчальний заклад, та рік виконання роботи

Важливо дотримуватися вимог навчального закладу до оформлення титульного аркуша та розміщувати всі елементи у відповідному порядку та форматуванні.

Зміст

Зміст є своєрідним путівником по структурі магістерської роботи та допомагає читачеві швидко знаходити потрібні розділи та підрозділи. Зміст повинен відображати ієрархію структури роботи, включаючи номери сторінок для кожного розділу та підрозділу.

Приклад структури змісту

 • ВСТУП ........................................................………………3

 • РОЗДІЛ 1. НАЗВА РОЗДІЛУ ...............….……………….....7

  • 1.1. Назва підрозділу .....................……………….7

  • 1.2. Назва підрозділу ..........................................15

 • РОЗДІЛ 2. НАЗВА РОЗДІЛУ .......................................... 22

  • 2.1. Назва підрозділу ..........................................22

  • 2.2. Назва підрозділу ..........................................30

 • ВИСНОВКИ .....................................................………….38

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .............................41

 • ДОДАТКИ .......................................................…………..45


 

Нумерація розділів та підрозділів зазвичай виконується арабськими цифрами, а назви розділів пишуться великими літерами, а підрозділів - малими літерами з великої літери.

Вступ (основна частина)

Вступ є одним із найважливіших розділів магістерської роботи, оскільки він визначає контекст, актуальність та мету дослідження. У вступі зазвичай розглядаються такі ключові моменти

 1. Актуальність теми дослідження. У цьому розділі обґрунтовується важливість обраної теми дослідження, її значущість для певної галузі знань або практичної діяльності. Актуальність може бути пов'язана з нерозв'язаними проблемами, прогалинами в існуючих знаннях або необхідністю вдосконалення існуючих методів чи підходів.

 2. Мета та завдання дослідження. Мета дослідження є загальним формулюванням того, що потрібно досягти в результаті виконання магістерської роботи. Завдання дослідження є конкретними кроками, які необхідно зробити для досягнення поставленої мети.

 3. Об'єкт та предмет дослідження. Об'єкт дослідження - це процес або явище, які вивчаються в межах магістерської роботи. Предмет дослідження - це конкретна частина об'єкта, на яку безпосередньо спрямовано дослідження.

 4. Методи дослідження. У цьому розділі описуються методи, які використовувалися для збору, аналізу та інтерпретації даних у процесі дослідження. Це можуть бути теоретичні методи (аналіз літератури, моделювання), емпіричні методи (експеримент, спостереження, опитування) або статистичні методи аналізу даних.

Огляд літератури та теоретичні засади

Цей розділ є основою для подальшого дослідження та демонструє ґрунтовне розуміння студентом теоретичних концепцій, моделей та попередніх досліджень у відповідній галузі. Він зазвичай включає

 • Аналіз наукових джерел та публікацій. У цьому розділі проводиться критичний аналіз наукових робіт, статей, монографій та інших джерел, пов'язаних з темою дослідження. Метою є визначити ступінь вивченості проблеми, виявити прогалини в існуючих знаннях та обґрунтувати необхідність подальших досліджень.

 • Визначення ключових понять та термінів. Для забезпечення зрозумілості та уникнення двозначності, у цьому розділі необхідно чітко визначити ключові поняття та терміни, які використовуватимуться у магістерській роботі.

 • Теоретичні основи та концепції. Тут викладаються основні теоретичні засади, моделі, гіпотези та концепції, на яких базується дослідження. Це дозволяє читачеві зрозуміти теоретичну базу та контекст, у якому проводиться дослідження.

Методологія та методи дослідження

Опис методології дослідження

У розділі "Методологія та методи дослідження" магістерської роботи слід описати обрану методологію та методи, які використовувалися в дослідженні. Для цього варто вказати, що в роботі було застосовано змішану методологію, поєднуючи кількісний та якісний підходи. Кількісна методологія ґрунтувалася на об'єктивності та вимірюваності даних, в той час як якісна методологія дозволила отримати глибше розуміння досліджуваного явища. Такий підхід дозволив здійснити триангуляцію даних та підвищити валідність результатів.

Обґрунтування вибору методів дослідження

Далі слід обґрунтувати вибір конкретних методів дослідження. Наприклад, для збору кількісних даних можна було провести анкетування з закритими та відкритими запитаннями. Аналіз якісних даних з відкритих запитань можна було провести методом тематичного аналізу. Обробка кількісних даних може бути здійснювалася методами описової та інферентної статистики, такими як t-тест, ANOVA, регресійний аналіз.

Для забезпечення надійності та валідності дослідження можна було провести пілотний тест анкети та використати випадкову вибірку респондентів. Комплексне поєднання різних методів дозволило забезпечити ґрунтовність дослідження та надійність результатів.

Висновок

Магістерська робота потребує чіткої структури та належних методів дослідження. У цій статті розглянуто основні розділи магістерської роботи та надано рекомендації щодо їх оформлення. Особлива увага приділена методології та методам дослідження. Використання змішаної методології дозволило отримати всебічне розуміння досліджуваної проблеми та підвищити надійність результатів.

Для збору даних використовувався метод анкетування з використанням як закритих, так і відкритих запитань. Обробка даних проводилася статистичними методами для кількісних даних та тематичним аналізом для якісних. Стаття є корисним джерелом для студентів магістратури, допомагаючи зрозуміти структуру та методологію виконання магістерської роботи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ