Слухай онлайн
Cуспільство

На Хмельниччині ще одна парафія приєдналася до Православної Церкви України

Ці­єї не­ді­лі, 18 квіт­ня, пра­вос­лавна гро­ма­да се­ла Цві­то­ха, що у Ше­пе­тівсь­ко­му районі, офі­цій­но пе­рей­шла до Пра­вос­лавної Цер­кви Ук­ра­їни. Мо­ва йде про па­ра­фі­ян міс­це­во­го хра­му на честь Па­рас­ке­ви П’ят­ни­ці, яко­му 120 ро­ків.

Про­цес пе­ре­хо­ду три­вав із січ­ня 2020 ро­ку. Про це повідомляє видання “День за днем“.

Як заз­на­чив нас­то­ятель храму отець Ми­ко­ла Боч­кай, аби за­ре­єс­тру­ва­ти­ся гро­ма­да вит­ри­ма­ла чи­ма­ло вип­ро­бу­вань.

До ос­таннього гро­ма­да пе­ре­бу­ва­ла у скла­ді УПЦ МП. Ра­ні­ше на збо­рах ві­ря­ни про­го­ло­су­ва­ли за змі­ну юрис­дикції, зго­дом во­ни вста­но­ви­ли на две­рях хра­му но­ві зам­ки і ор­га­ні­зу­ва­ли охо­ро­ну свя­ти­ні.

"Мос­ковсь­кий пат­рі­ар­хат заб­рав усе з цер­кви, не за­ли­ши­ли ікон та, на­віть, жер­товни­ка ви­нес­ли. На­то­мість в при­мі­ще­ні хра­му нас­мі­ти­ли. На­ра­зі при­би­ра­ємо, го­ту­ємо­ся до свя­та Вхо­ду Гос­поднього в Єру­са­лим", — у те­ле­фон­ній роз­мо­ві роз­по­вів отець Ми­ко­лай.

За його сло­ва­ми, вже ці­єї не­ді­лі 25 квіт­ня у цер­кві від­бу­деть­ся пер­ше бо­гос­лу­жін­ня.

Не оми­ну­ла ува­гою пе­ре­хід і УПЦ МП, по­за­як на сай­ті «Пра­вос­лавная жизнь» та­кож опуб­лі­ку­ва­ли ін­форма­цію, по­си­ла­ючись на ін­шо­го нас­то­яте­ля хра­му в се­лі Цві­то­сі про­то­ієрея Ге­ор­гія Кі­мей­чу­ка:

"За сло­ва­ми свя­ще­ни­ка, роз­коль­ни­кам вда­ло­ся про­вес­ти не­за­кон­ні збо­ри жи­те­лів се­ла з го­ло­су­ван­ням про «пе­ре­ве­ден­ня» хра­му до ПЦУ та пе­ре­ре­єс­тру­ва­ти гро­ма­ду. 18 квіт­ня 2021 ро­ку ре­лі­гій­ні рей­де­ри зрі­за­ли зам­ки на две­рях хра­му та вста­но­ви­ли но­ві. Бі­ля бо­гос­лужбо­вої бу­дів­лі пос­та­ви­ли охо­ро­ну… ата­ки роз­коль­ни­ків на ре­лі­гій­ну гро­ма­ду УПЦ с. Цві­то­ха роз­по­ча­ли­ся у 2020 ро­ці. П’ять ра­зів во­ни на­ма­га­ли­ся пе­ре­ре­єс­тру­ва­ти гро­ма­ду, але от­ри­му­ва­ли від­мо­ву в дер­жавних ор­га­нах. 14 лю­то­го 2021 ро­ку ак­ти­віс­ти ПЦУ про­ве­ли збо­ри жи­те­лів се­ла, які «од­но­го­лос­но» про­го­ло­су­ва­ли за пе­ре­під­по­ряд­ку­ван­ня хра­му роз­коль­ни­кам".

До­від­ко­во

Се­ло Цві­то­ха вхо­дить до Ула­ша­нівсь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди Ше­пе­тівсь­ко­го району. У 1747 ро­ці в се­лі бу­ла збу­до­ва­на де­рев’яна цер­ква, яка не збе­рег­ла­ся до на­ших ча­сів. Да­них про те, що з нею ста­ло­ся, не­має. На су­час­но­му цер­ковно­му под­вір’ї є вму­ро­ва­ний хрест. Ста­ро­жи­ли ка­жуть, що на цьому міс­ці був прес­тол ста­ро­давньої цер­кви. В 1900 ро­ці бу­ло збу­до­ва­но но­ву цер­кву, в ім’я ве­ли­ко­му­че­ни­ці Па­рас­ке­ви.

Цер­кву зве­ли в тра­ди­цій­но­му сти­лі ук­ра­їнсь­ко­го ба­ро­ко, ду­же гар­на. Май­стри збу­ду­ва­ли храм так, що його вид­но з усіх кут­ків се­ла. На жаль, ста­ро­вин­них ікон, книг, пред­ме­тів об­ря­ду в цер­кві май­же не­має. На под­вір’ї хра­му є дав­ня мо­ги­ла од­но­го з нас­то­яте­лів Фи­ли­мо­на Уло­ви­ча.

На­га­да­ємо, що у бе­рез­ні 2019 ро­ку ре­лі­гій­на гро­ма­да Ста­ро­го Кри­ви­на, що у Ше­пе­тівсь­ко­му районі. роз­по­ча­ла про­цес пе­ре­хо­ду до ло­на Пра­вос­лавної Цер­кви Ук­ра­їни. У сер­пні цього ж ро­ку від­бу­ло­ся пред­став­лення но­во­го нас­то­яте­ля.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ