Слухай онлайн
Cуспільство

Вийш­ла дру­ком но­ва кни­га Йо­си­фа Зі­сель­са "Роз­су­ди мої по­мис­ли"

Нещодавно у ви­дав­ницт­ві "Дух і літера" вийш­ла дру­ком но­ва кни­га Йо­си­фа Зі­сель­са "Роз­су­ди мої по­мис­ли".

По­да­ні в книж­ці тек­сти оз­на­ча­ють різ­ні век­то­ри ді­яль­нос­ті гро­мад­сько­го дія­ча, чле­на Ук­ра­їн­ської Гель­сін­ської гру­пи, іні­ціа­тив­ної гру­пи «Пер­шо­го груд­ня», Йо­си­фа Зі­сель­са за ос­тан­ні кіль­ка ро­ків. По­чав­ши із са­мо­ро­зу­мін­ня, ос­мис­лен­ня при­чет­нос­ті до ди­си­дент­сько­го ру­ху, ав­тор, ґрун­ту­ючись на влас­них до­слі­джен­нях, про­по­нує мо­дель ба­чен­ня су­час­ної Ук­ра­їни крізь приз­му ба­зо­вих для єв­ро­пей­ської сис­те­ми цін­но­стей ко­ор­ди­нат. Ос­нов­ні те­ми — гро­ма­дян­ське сус­піль­ство, іден­тич­ність, то­ле­рант­ність, єв­рей­ство до­пов­не­ні чис­лен­ни­ми вис­ту­па­ми та ін­терв’ю.

Йо­сиф Зі­сельс — гро­мад­ський ді­яч, спів­пре­зи­дент Асо­ці­ації єв­рей­ських ор­га­ні­за­цій та об­щин (Ваад) Ук­ра­їни, го­ло­ва Ге­не­раль­ної ра­ди Єв­ро­азі­ат­сько­го єв­рей­сько­го кон­гре­су, ви­ко­нав­чий ві­це-пре­зи­дент Кон­гре­су на­ціо­наль­них гро­мад Ук­ра­їни. В ра­дян­ські ча­си — уча­сник ди­си­дент­сько­го та пра­во­за­хис­но­го ру­ху, член Ук­ра­їн­ської Гель­сін­ської гру­пи, по­літв’язень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ